PŘÍVĚS NA PŘEPRAVU OSOBNÍCH VOZIDEL

PŮJČOVNÍ PODMÍNKY PRO PŮJČENÍ PŘÍVĚSU

1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání.Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník /organizace/ podpisem /razítkem/ a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu resp. pasu .

2.Půjčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotografovat společně se zapůjčeným přívěsem a ten s tímto souhlasí .

3.Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let.

4.Přívěsy se přebírají ve všední dny pouze od 8,00 do 16.00 hod , v sobotu od 9.00 do 12.00 hod , v neděli a svátky po dohodě ( bod 24 ) .

5.Půjčovna potvrzuje , že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel . Přívěsy nejsou vodotěsné .Zákazník prohlašuje , že byl o tomto náležitě poučen.

6.Přívěs se pronajímá minimálně na 1 den . Časová sazba je stanovena za každých započatých 24 hodin.

7.Je zakázáno vlek přetěžovat max. Zatížení je 2700kg,tažné zařízení u vozidla musí mít min hmotnost 2700kg

8.U bržděných vleků se platí vratná záloha 5.000,-Kč + paušální částka za pronájem

9.Při prodlení s platbou nejdéle o 3 dny bude přívěs odebrán / s možnou účastí Policie ČR / a účtována smluvní pokuta 1 % z dlužné částky za každý započatý den. Zákazník s touto smluvní pokutou souhlasí .

10. U přívěsů je max.povolená rychlost 130 km/hod , při překročení veškeré škody vzniklé tímto hradí zákazník .

11.Nákladní přívěsy nejsou pojištěny , za veškeré škody nebo odcizení zodpovídá zákazník.

12.Zákazník svým podpisem potvrzuje,že:

-přívěs převzal v řádném technickém stavu

-přívěs nebude půjčovat jiné osobě

-přívěs bude používán v souladu se svým určením /tzn.nebude úmyslně ničen , používán v těžkém terénu , montována přídavná zařízení , dělat úpravy , odstraňovat nápisy , přetěžován apod./

13.Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs.

14.Zákazník je povinen po dobu půjčení se o přívěs starat a kontrolovat pravidelně jeho funkce . Při dlouhodobém pronájmu musí být přívěs přistavován k údržbě každý měsíc nebo po ujetí 10.000 km.V případě pobytu mimo území ČR nebo při neplnění podmínek daných pro údržbu , přebírá veškerou zodpovědnost za stav přívěsu zákazník a za škody vzniklé špatnou údržbou zodpovídá a je povinen toto půjčovně uhradit.

15.Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je povinen toto půjčovně uhradit . Přívěs nesmí být půjčen jiné osobě a tudíž nikým jiným řízen než je určeno.

16.Za silně znečištěný přívěs zvenčí se sjednává zvláštní poplatek ve výši (dohodou)

17.Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník.

18.Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně .V případě , že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 500,-Kč musí mít souhlas půjčovny , v případě porušení je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi .

19.Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno Policii ČR.Přívěsy nejsou havarijně pojištěny , veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události .

20.Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu , bylo-li poškozeno vinou zákazníka a zákazník s tím souhlasí .

21.Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu / tj.den a hodinu / . Pokud tak neučiní , do 2 hod maximálně se toleruje původní sazba , 5 hod maximálně účtuje se poloviční sazba a nad 5 hod účtuje půjčovna za každých započatých 24 hod plnou paušální sazbu . Pokud přívěs nebude vrácen do 48 hodin , bude Policii ČR hlášeno jako odcizené .

22.Smlouvu lze prodloužit pouze osobním jednáním / s vypsáním nové smlouvy /.

23.Přívěs musí být vrácen vždy na adrese půjčovny

24.Při převzetí vozidla mimo pracovní dobu , neděli a svátky platí zákazník jednorázově 100,-Kč ( od 7.00 do 21.00 hod ) a 200,-Kč ( od 21.00 do 7.00 hod ) bez DPH .

25.Pokud je přívěs vrácen bez dohody dříve , než určovala půjčovní smlouva , částka již nebude vrácena

26.V případě porušení smlouvy nájemcem je možno přívěs okamžitě odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce s čímž nájemce souhlasí / zároveň nájemce hradí veškeré škody a náklady / .

27.Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy .

CENÍK POŠKOZENÍ PŘÍVĚSU:

ZADNÍ SVĚTLO :650,-

ZARÁŽKA : 750,-

BOČNÍ SVĚTLO(ZADNÍ):600,-

PŘEDNÍ SVĚTLO (POZIČNÍ):450,-

KOLO (PLÁŠT): 1800,-

podpis zákazníka:——————————-

PARAMETRY PŘÍVĚSU:

PROVOZNÍ HMOTNOST :2700KG

max rychlost :130km

TOPlist

Snížení a omezení chuti k jídlu pro hubnutí